Tag Archives: ბანჯგვლიანი ღამე

სიბრძნის წყარო

მსგავსი შინაარსის ჩანაწერს, ვგონებ, აქამდეც იხილავდით ამ ბლოგსა ზედა, კერძოდ, აქ. აქვე ხსენებული სიბრძნე ზეპირ ისტორიულ წყაროებზედ იყო დაფუძნებული, რამეთუ ნამდვილი დოკუმენტაცია დროის ჟამთა სვლას არ შემოუნახავს. გუშინ წინ საოცარი აღმოჩენა გაკეთდა, რისთვისაც წმინდა თეთრ მყვარსა და  ზევსს უნდა ვუმადლოდეთ ყოველნი. აი, რას ჰქვიან ზევსის წყალობაჲ. სიბრძნის წყაროს დამადასტურებელი უსტარ იქნა აღმოჩენილ კარადასა შიგან, კერძოდ, რუსულ-ინგლისური ლექსიკონის ფურცლებს შორის მოთავსებული. უსტარი იგი 2006 წლით არს დათარიღებულ. თუმცა, სიბრძნენი კეთილნი 2005 წლის ბოლოს ეკუთვნის, ხოლო მომდევნო წელს ისინი გადაწერილ იქა. წარმოგიდგენთ უსტარის შინაარსს:

ზევსმა სთქუა: ცხოვრება ძნელიაო.

ზევსის სიბრძნე: ”სჯობს სიცოცხლესა ნაძრახსა, სიცოცხლე უნაძრახოჲ!”

მითრიდატეს სიბრძნე: ”სჯობს გვიან, ვიდრე უფრო გვიან.”

მყვრების ხალხური სიბრძნე: ”როდესაც ხედავ, რომ ზვავი მოდის, ეს ნიშნავს იმას, რომ ხდება…” (გაგრძელება ისტორიამ არ შემოგვინახა. მეცნიერებს აქვთ ორი მოსაზრება, თუ როგორი ბოლო უნდა ჰქონოდა ამ სიბრძნეს: 1. ”…რაღაც ზებუნებრივი, რასაც მყვრისეული გონება ვერ ახსნის”, და 2. ”…ბუნებრივი პროცესი, რაც გამოწვეულია ზევსის განრისხებით!”)

ბ.ღ.ჲ-ს სიბრძნე: ”ნიყვნი ბჭობდნენ, მფრინავი ციყვი იცინოდაო!”

და ბოლოს, ”სიბრძნის წყარო” გთავაზობთ დასასრულისთვის დიადი ზებუნებრივი სამადგილიანი ცხენპუშკინას ექსკლუზიურ სიბრძნეს: ”დედამიწა მრგვალია!”

2006 წ.

გადლობთ ყურადღებისთვინ.

Tagged , , , , , , , , , , , ,

სიბრძნის ლექსიკონი – სიბრძნის წყარო

მოაზროვნე

ყოველგვარი სიტყვისა და სახელის განმარტება. ამ ლექსიკონში არის ბევრი სიბრძნე, ანუ სიბრძნის წყაროა. ამით ყოველივე უფრო ნათელი გახდება.

ზევსი – ზევსი, ღმერთი იგი დიდებული
ზევსა – ზევსის ნაირსახეობა, ზოგიერთ შემთხვევაში – ზევსის შვილი
ცხენქალა – ქალი მშვენიერი, ცხნის ტანით

ცხენპუშკინა – А. С. Лошадь, პოეტი, კუმირი ყოველთა
ქრცვინი – მღრღნელთა წარმომადგენელი
ორადგილიანი ცხენპუშკინა – ბუნებრივი არსება
სამადგილიანი ცხენპუშკინა – ზებუნებრივი არსება
ბანჯგვლიანი ღამე(ჲ) – ღამე შემოსილი ბანჯგვლით
მყვარი – მოყვარე
”მყვრისტყაოსანი” – პოემა, უცნობი ავტორის მიერ დაწერილი

ნიყუი – ნიყვი
ბანოვანნი – ბევრი ქალი ერთად, მანდილოსანნი, ქალნი კეთილნი
მითრიდატე – მეფეჲ და ბრძენი კეთილი
ციცერონი – ასევე მეფეჲ და ბრძენი კეთილი
ჲ – ი, მაღალმნიშვნელოვანი ბგერა, სიბრძნის სიმბოლო
ზევსის რისხვა – ელვა ანუ ჭექა-ქუხილი
გერცი – ჩვენი კუმირი, რეპერი
ზევსები – ბევრი ზევსები ერთად

სამყვრეთი – მყვართა საცხოვრისი
სიკვდილის ბუზი – ბუზი სიკვდილისა, რომელსაც უბედურება მოაქვს თან
მფრინავი ციყვი – მღრღნელთა ბელადი, ფრენის ნიჭით აღჭურვილი ციყვი
ჩამოზვავება – ბუნებრივი პროცესი, გამოწვეული ზევსის განრისხებით
ფიჩოსანი – (იხ. ძველი ქართული ენის განმარტებითი ლექსიკონი)
გერცევსი – ზევსისა და გერცის ფანი, ზოგიერთ შემთხვევაში – მათი შვილი
კვანტური ფილოსოფიის ფუძე – ფილოსოფიის ზეწარმომადგენელი
არესი – ინტერნეტის ღმერთი
საზევსეთი – ზევსთა სამეფო

Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

ბანჯგვლიანი ღამეჲ


ბან
გვლიანი ღამე გველის,
ვაი, რა გვეშველება!
არაუშავს, გადვურჩებით,
თუ ზევსი მოგვეშველება!

ცაზე უკვე მთვარეც გამოჩნდა,
ღამე იმოსება ბანჯგვლით,
ზევსი მშველელი თუ არ აღმოჩნდა,
ვაი, ჩვენი ბრალი! 

ავტორთა შენიშვნა: ეს ლექსი დაწერილ იქნა სინთეზურად მითრიდატეჲსა და ციცერონის მიერ. პირველი სტროფი და ბოლო სტრიქონი ეკუთვნის მითრიდატეჲს, ხოლო დანარჩენი ციცერონს.
Tagged , , ,

ბედი ბანჯგვლისა

პოემა დაწერილია ცხოვრებისეული გამოცდილებით. ავტორი უცნობია.
ვარაუდობენ, რომ ავტორი შეიძლება ყოფილიყო ციყვი, მაგრამ სარწმუნო არაა.
”რაც მოგივა ის მოგივაო!” ხალხური ზეპირსიტყვიერება

იმ ღამით, როს ესე ამბავი მოხდა, ცაზე იდგა ბადრი მთოვარე,
იმ ღამით ყოველი კაი წახდა, ზევსიც იყო ფრიად მგლოვიარე!

გადაეწყვიტათ სიკვდილის შვილებს ბანჯგვლთ სამეფოსი სრულად წაბილწვა,
შეკრბნენ ერთ დარბაზს, დაიწეყეს ბჭობა, დაიწყეს ფიქრი,

მზაკვრულ აზრთ ფრქვევა.სიკვდილის ბუზი გაგზავნა, მათ ერთხმად ეს გადაწყვიტეს,
რომელიც ჰბილწავს და ერთობ ანგრევს ყოლიფერს რაც შეხვდეს!

სიკვდილის ბუზი მიფრინავს საბანჯგვლეთისა მხარესა,
სისხლი იქნება დაღვრილი ამ ბედისწერის შავ დღესა!

შეიქმნა ომი ძლიერი ბანჯგვლების სამეფოშია,
სიკვილის ბუზი ანგრევდა, რაც იყო დასანგრევია,

მათ სიცოცხლეებს ზედ აჯდა, ბუზი ის, დიაღ, მსტოვარი,
ბანჯგვლებს შემუსვრა მოელით, საშველი არ გზის არ არის!

სიკვდილის ბუზსა უშიშრად ეძგერა მითრიდატეჲ,
ძალიანა კი ეცადა, ვერა დააკლო რამეჲ.

თუმც ძლიერება ბანჯგვლისა სიკვდილის ბუზსა სჭარბობდა,
შეცვლა ბედისა ბანჯგვლისა უკვე გვიან იქნებოდა.

ესეა ნათქვამი ოდითგან ოდით: ”ვინც ვერ გააწყოს ვეღარაფერი,
და ვერცა ბრძოლით და ვერცა გოდვით, თავისა თავზე ახი არისო!

Tagged , , , , , , , , , ,